Zbavte sa strachu z nemeckých modálnych slovies

Modalne_slovesa_titulna_fotka_blog

Modálne slovesá predstavujú významnú súčasť nemeckého jazyka a hoci ich je v porovnaní s ostatnými slovesami iba pár, občas nás dokážu pekne potrápiť. Ak je pre vás nemecká gramatika tak trochu strašiakom, možno ste si len nenašli ten správny spôsob, ako sa do nej pustiť. Často pomôže si veľké sústo, ako sú napríklad modálne slovesá v nemčine, rozložiť na menšie kroky, a tak sa zrazu už nie je čoho obávať.   

Najskôr by sme sa mohli pozrieť na to, čo to tie nemecké modálne slovesá vlastne sú, a prečo sú také užitočné. Modálne, teda spôsobové slovesá, vyjadrujú spôsob, akým sa niečo deje. Je totiž rozdiel, či niečo robiť chceme alebo musíme. Modálne slovesá okrem toho obvykle potrebujú vo vete aj ďalšie (plnovýznamové) sloveso, ktoré však občas, predovšetkým v hovorovej reči, môže byť aj vynechané.

Prehľad modálnych slovies v nemčine

V nemčine poznáme šesť modálnych slovies: können, müssen, dürfen, sollen, wollen a mögen. Sloveso möchten, ktoré sa taktiež nachádza v prehľade, je v skutočnosti podmieňovací spôsob od slovesa mögen, ale v súčasnosti sa v prítomnom čase používa ako samostatné modálne sloveso. V minulom čase použijeme na jeho mieste sloveso wollen.

prehľad modálnych slovies v nemčine
 • Können znamená môcť, ale aj vedieť. Vyjadríme ním určitú schopnosť, ale aj možnosť.

Ich kann dir helfen.

Môžem ti pomôcť.

 • Pri müssen, musieť, vyjadrujeme nutnosť alebo záväzok, že niečo vykonáme.

Ich muss noch viel lernen.

Ešte sa musím veľa učiť.

 • Dürfen, teda smieť, zas použijeme pri vyjadrení povolenia, respektíve oprávnenia. Taktiež máme možnosť niečo spraviť, lebo je to dovolené.

Ich darf es euch nicht sagen.

Nesmiem vám to povedať.

 • Povinnosť, ktorá je postavená na cudzej vôli, požiadavke alebo očakávaní, vyjadríme slovesom sollen, teda mať povinnosť. Ak chcete niekomu poradiť alebo niečo navrhnúť, týmto slovesom to vyjadríte najlepšie.

Ich soll sie anrufen.

Mám jej zavolať.

 • Slovesom wollen, teda chcieť, vyjadrujeme, že ide zámer, plán alebo našu vôľu.

Ich will dich nicht stören.

Nechcem ťa rušiť.

 • Pri mögen, predovšetkým v podmieňovacom spôsobe möchten, zas dokážeme vyjadriť želanie, potrebu či chuť. Predovšetkým na vyjadrenie želania takmer vždy použijeme sloveso v podmieňovacom tvare. 

Ich mag lange Spaziergänge am Strand.

Mám rada dlhé prechádzky na pláži.

Modálne slovesá v nemčine sa vo väčšine prípadov používajú s ďalším (plnovýznamovým) slovesom v neurčitku, teda infinitíve. Sloveso v neurčitku stojí na poslednom mieste vo vete, s výnimkou zloženého minulého času, perfekta, kedy sa na konci vety nachádza modálne sloveso v neurčitku.

príklady modálnych slovies

Časovanie modálnych slovies v nemčine

Skôr, ako sa pustíme do samotného učenia a používania modálnych slovies vo vetách alebo cvičeniach, pozrieme sa, aké tvary majú pri časovaní. K týmto prehľadným tabuľkám sa môžete kedykoľvek vrátiť a pozrieť sa, ako sa ktoré modálne sloveso v nemčine časuje v určitej osobe.

Najskôr prítomný čas:

prítomný čas v spojení s modálnymi slovesami v nemčine

V jednoduchom minulom čase, préterite, časovanie modálnych slovies zas vyzerá takto:

minulý čas v spojení s modálnymi slovesami

Pre úplnosť ešte dodáme príčastie minulé a stručný prehľad podmieňovacieho spôsobu:

príčastie minulé a podmieňovací spôsob pri modálnych slovesách

Ako sa naučiť používať modálne slovesá?

Ako sme spomínali na začiatku, jednu veľkú úlohu je dobré rozdeliť si na viacero menších, a tak sa zbaviť jedného obrovského strašiaka v podobe nemeckých modálnych slovies.

Tak, ako aj pri iných gramatických javoch, aj pri modálnych slovesách platí, že sa ich môžeme naučiť dvoma hlavnými spôsobmi. Buď budeme pasívne pozorovať, ako jazyk používajú iní a časom si osvojíme pravidlá, alebo k tomu pristúpime aktívne a skrátime čas učenia efektívnymi metódami.
Pri učení sa cudzieho jazyka platí priama úmera – čím viac času a energie do určitej oblasti investujeme, o to rýchlejšie a lepšie výsledky dosiahneme. Preto prvým krokom v učení je dodržiavanie princípu – veľa kontaktu. Pri gramatike si ho zabezpečíme veľkým množstvom cvičení a opakovaním.

 1. Využite šikovnú skratku a siahnite po Cvičebnici německé gramatiky od vydavateľstva Polyglot, ktorá obsahuje množstvo gramatických cvičení nielen na modálne slovesá. Cvičebnica je určená pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých, pričom sa náročnosť cvičení postupne zvyšuje.
 1. Využite princípy učenia sa slovnej zásoby, ktoré už možno aj bežne používate pri zdokonaľovaní sa v cudzom jazyku:
 • Radi pracujete s metódou Goldlist? Skvelé! Odteraz si do každého nového zoznamu pridajte aj niekoľko modálnych slovies, ktoré použijete vo fráze. Ak sa chcete naučiť nové plnovýznamové sloveso, vytvorte si k nemu krátku frázu za použitia modálneho slovesa. Ak sa chcete naučiť napríklad sloveso “singen”, namiesto “er singt” si poznačte “er kann singen”.
 • Máte radšej chytré aplikácie do mobilu? Či už používate ANKI, Memrise alebo Brainscape, použite rovnaký princíp ako pri Goldliste a odteraz si vytvárajte krátke frázy obsahujúce aj modálne sloveso. Ak to budete robiť pravidelne, už onedlho budete vedieť sypať modálne slovesá ako z rukáva.
 1. Vždy, keď je to možné, využite kontakt so živým jazykom vo svoj prospech. Modálne slovesá sú všade okolo nás, stačí si ich začať všímať. Hľadanie nových výrazov na učenie sa slovnej zásoby a upevňovanie gramatických štruktúr tak nikdy nebolo ľahšie! Odkiaľ by ste sa tak mohli učiť správne používanie modálnych slovies?
 • Časopisy a knihy: Nech siahnete po akomkoľvek článku alebo knižke na hocijakej jazykovej úrovni, s veľkou pravdepodobnosťou tam budú použité aj nemecké modálne slovesá. Ako príklad sme použili článok z časopisu Deutsch Perfekt, ale podobne to bude fungovať aj s inými textami. Pri čítaní si všímajte použitie modálnych slovies, ich časovanie, pozíciu vo vete, kombináciu s plnovýznamovým slovesom a vždy sa ich snažte učiť v kontexte.
modálne slovesá deutsch perfekt
 • Seriály: Modálne slovesá robia jazykový prejav bohatším, a tak niet divu, že sa budú hojne vyskytovať i v seriáloch, ktoré pozeráte. Aby vás pozeranie seriálu bavilo a zároveň ste sa niečo aj naučili, stanovte si, že 5 minút sa zameriate na výskyt modálnych slovies v nemčine a ďalších 10 minút budete sledovať dej bez zastavovania. Keď počas tých 5 minút zaznie modálne sloveso, prehrávanie zastavte a aktívne si všimnite, ako bolo použité, čo ním bolo vyjadrené a akým spôsobom. Taktiež si všímajte pozíciu vo vete, či už jednoduchej alebo vedľajšej. A ak si k sledovaniu zapnete aj titulky v jazyku, o to ľahšie modálne slovesá odhalíte.
hľadanie modálnych slovies v nemčine
 • Podcasty: Ak máte obľúbený podcast v nemeckom jazyku, potom ho istotne môžete použiť i na zdokonalenie sa v používaní modálnych slovies. A ak máte k nemu i transkript, teda textový prepis hovoreného slova, môžete skombinovať oba vyššie spomenuté postupy spracúvania modálnych slovies z kníh či článkov a seriálov. Ak ste si ešte nenašli vhodný podcast, potom môžete vyskúšať Slow German s Annik Rubens, ktorý sme použili aj na našom vzorovom obrázku.
modalne_slovesa_podcast
 1. Čo najskôr začnite modálne slovesá používať aj vo svojom jazykovom prejave. Zo začiatku môže ísť o jednoduché vety, kedy dávate pozor na správne časovanie a pozíciu vo vete, a časom prejdite i na zložitejšie vetné konštrukcie. Aj keď pri rozprávaní sa dajú menšie chybičky “zahovoriť”, pri písomnom prejave sú preklepy ľahko rozpoznateľné. Preto využite služby šikovného online pomocníka DUDEN Mentor, ktorý vám už aj v bezplatnej verzii vychytá najväčšie chyby a ukáže správnu písomnú formu nielen modálnych slovies.
modálne slovesá v nemčine duden mentor

Kde nájsť doplňujúce materiály?

Podarilo sa nám vás presvedčiť, že tie modálne slovesá nie sú vôbec také strašidelné, ako sa na prvý pohľad zdá? Nakoniec aj tie strašidielka na obrázkoch môžu byť vašimi pomocníkmi pri zdolávaní tejto prekážky na ceste k plynulosti v nemčine. Vždy, keď si nebudete niečím istí, stačí sa vždy len vrátiť k prehľadným tabuľkám. Pravidelným a systematickým precvičovaním sa dokážete naučiť každý gramatický jav a modálne slovesá nebudú výnimkou.

Ak by ste sa chceli modálnym slovesám venovať viac do hĺbky, potom môžete siahnuť aj po rôznych cvičebniciach a doplňujúcich materiáloch, ktoré rozoberajú tento gramatický jav. Aby ste sa k niektorým takýmto učebniciam dostali, nemusíte ani ďaleko chodiť. Stačí si vytvoriť bezplatný prístup do digitálnej knižnice Onleihe a vypožičať si niektorú z elektronických kníh.
Ako príklad uvádzame prehľadnú tabuľku Wissen griffbereit od Duden, edíciu Sag’s besser! z vydavateľstva Hueber, či publikáciu Mit Sprachspielen den Ausdruck verbessern, v ktorej nájdete rozmanité hry na precvičovanie slovnej zásoby (nielen) pre nižšiu vekovú kategóriu.

učebnice na učenie sa modálnych slovies

Čo ak vám nič na modálne slovesá v nemčine nefunguje?

Ak máte pocit, že sa s tými modálnymi slovesami neviete pohnúť, máme pre vás dobrú správu. Väčšinou ide len o otázku času a určitého objemu spracovanej a naučenej slovnej zásoby. Potom vám i tento gramatický jav zapadne na správne miesto a všetko začne dávať zmysel.

Aby sme sa naučili nový výraz, potrebujeme sa s ním stretávať častejšie, na rôznych miestach a v odlišných kontextoch. Nefunguje to totiž tak, že si slovíčko niekde raz-dvakrát prečítame a už ho natrvalo vieme. Preto sa snažte pracovať s rozmanitými jazykovými zdrojmi, aby ste neustále prichádzali do kontaktu s modálnymi slovesami v nemčine a vedome vnímali ich spôsob použitia.

V neposlednom rade je potrebné dostať modálne slovesá do aktívnej slovnej zásoby a to sa dá len tak, že ich budete používať pri rozprávaní alebo písaní

 • Najjednoduchším spôsobom je začať sa rozprávať so sebou samým a cielene vytvárať vety obsahujúce modálne slovesá. Nielenže na túto metódu nepotrebujete partnera na rozhovor, vy sami si určíte tému rozhovoru, a tak i zvolené výrazové prostriedky. Siahnite napríklad po texte, ktorý ste čítali a prerozprávajte ho vlastnými slovami. To isté sa dá spraviť so seriálom či vypočutým podcastom. Dbajte na to, aby ste pri rozprávaní použili čo najviac modálnych slovies, a tak si ich precvičíte najlepšie.
 • Pri písaní zas môžete zvoliť šikovnú denníkovú formu a každý deň vytvoriť niekoľko viet o tom, čo by ste mohli, chceli alebo mali urobiť. Môže ísť o konkrétne situácie z vášho života, ale aj o vymyslený príbeh, ktorý budete postupne rozširovať. Používajte modálne slovesá v nemčine aj pri iných slovíčkach, ktoré sa chcete učiť a vytvárajte vety obsahujúce vždy nielen nový výraz, ale aj vhodné modálne sloveso. Zabijete tak dve muchy jednou ranou!

Pusťte sa do precvičovania!

Strachu z modálnych slovies sa treba postaviť čelom a čo najskôr ich začať aktívne precvičovať. Len tak si nimi dokážete obohatiť svoj vlastný prejav v nemčine a budete znieť oveľa prirodzenejšie.

Pustite sa do precvičovania modálnych slovies hneď. Nižšie uvádzame prehľad niekoľkých stránok s interaktívnymi cvičeniami:

Už niet viac na čo čakať! Keď najbližšie otvoríte nemeckú knihu alebo si pustíte ďalšiu časť seriálu v nemčine, aktívne si všímajte použitie modálnych slovies vo vetách. Spolu s ich systematickým a pravidelným precvičovaním je to najrýchlejšia cesta, ako ich začnete aj vy sami používať.

06/2020

Pri učení sa nemčiny narazíte okrem modálnych slovies aj na nepravidelné slovesá – ich použitie a rôzne tvary dajú zabrať väčšine samoukov. Keď sa vám to stane, bude sa vám hodiť naša digitálna cvičebnica Nemecké nepravidelné slovesá ľavou zadnou! Zhrnuli sme v nej 50 nepravidelných slovies a vytvorili sme k nim 5 rôznych typov cvičení, aby vám začali tie správne tvary nabiehať na jazyk úplne automaticky a bez premýšľania. Znie to dobre? Tu ju môžete získať.

Tagy:

Podobné články

2 Komentáre

2 Odpovede

 1. Pani Oravcová, chcem sa vás opýtať na druhu osobu plurálu modálneho slovesa mögen ako je to správne.
  Buď mocht alebo mögt.
  Ďakujem Hatalová

  1. Dobrý deň pani Hatalová, druhá osoba v množnom čísle v prítomnom čase od slovesa mögen je „ihr mögt“. (Daša z Jazykového mentoringu)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Bezplatný Webinár

Ako sa naučiť cudzí jazyk z pohodlia domova zábavnou formou bez bifľovania, jazykovky alebo vycestovania do zahraničia.

Lýdia Machová