Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho a vstupeniek na mentoringové semináre predávajúceho  v elektronickom obchode na internetovej stránke www.jazykovymentoring.sk.

 

Predávajúci:

Jazykový mentoring, s.r.o.

 

Miesto podnikania:

Jána Švermu 1178/12

958 01 Partizánske

IČO: 50783092

DIČ: 2120468603

IČ DPH: SK2120468603

Predávajúci je platcom DPH.

 

Bankové spojenie: Bankové spojenie: FIO banka, SK2083300000002301193589, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.

Pre platby z ČR je možný prevod na účet vo formáte 2301193589 / 2010 za rovnakých podmienok ako prevod v rámci Českej republiky. 

Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.34423/R.

 

Článok II.

Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“). Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencii objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.
 2. V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.
 3. V prípade, že objednaným produktom je balíček zakúpených kurzov, ktoré sa odohrávajú v určitom čase a kupujúcemu vzniká právo zúčastniť sa kurzov, ktoré spadajú do stanoveného balíčka, a to buď podľa vopred stanoveného časového obdobia (napr. balíček Akadémií samoukov počas jedného kalendárneho roka) alebo podľa stanoveného počtu za sebou idúcich kurzov (napr. balíček dvoch po sebe nasledujúcich Akadémií samouka) a za vopred určenú cenu, balíček kurzov sa považuje za samostatný druh produktu. Za deň dodania a prevzatia produktu typu balíček sa považuje deň začiatku prvého kurzu zo zakúpeného balíčka.

Článok III.

Licenčné podmienky

 1. Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.
 2. Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.
 3. Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

 

Článok IV.

Cena produktov

 

Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Článok V.

Kúpa na splátky

 1. Produkty predávajúceho je možné kúpiť aj na splátky, pokiaľ je takáto možnosť ponúknutá v objednávkovom formulári predávajúceho, ktorý sa viaže ku elektronickej objednávke konkrétneho produktu predávajúceho. Ak si kupujúci zvolí pri objednávke túto možnosť, kúpna cena bude rozdelená na niekoľko samostatne splatných častí (splátok), pričom splatnosť druhej, prípadne ďalšej splátky alebo splátok bude odložená.
 2.  Kupujúci berie na vedomie, že celková kúpna cena produktu v prípade kúpy na splátky sa nemusí zhodovať s kúpnou cenou za totožný produkt v prípade kúpy produktu prostredníctvom jednorazovej úhrady kúpnej ceny.  
 3. Celková kúpna cena ako aj počet splátok pri kúpe na splátky je zrejmá z objednávkového formulára pred odoslaním objednávky a splatnosť jednotlivých splátok sa spravuje podľa faktúr, ktoré budú zaslané pre jednotlivé splátky samostatne. Splatnosť prvej splátky je spravidla do 4 dní od odoslania objednávky a splatnosť každej ďalšej splátky je posunutá spravidla vždy o ďalší mesiac v závislosti od počtu splátok.
 4.  Ak je súčasťou produktu predávajúceho elektronický obsah, poradenské služby alebo iná súčasť, ku ktorej kupujúci získava prístup na istý čas, kupujúci berie na vedomie, že úhradou prvej splátky kupuje prístup k produktu na čas do uplynutia splatnosti ďalšej splátky v zmysle zaslanej faktúry podľa predchádzajúceho odseku. V prípade rozdelenia kúpnej ceny na viac ako dve splátky, úhradou ďalšej splátky kupujúci kupuje prístup k produktu na ďalšie obdobie vždy do konca splatnosti ďalšej splátky, a to až do celkového splatenia celkovej kúpnej ceny. Kupujúci nadobudne prístup k produktu v plnom rozsahu v zmysle ďalších ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok alebo podmienok individuálne dojednaných až momentom uhradenia celkovej kúpnej ceny za produkt. 
 5. V prípade neuhradenia niektorej splátky kupujúcim v lehote jej splatnosti je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade ustanovenia o kúpe na splátky v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok zostávajú odstúpením od zmluvy nedotknuté a platba, ktorá bola viazaná na už uplynulé časovo ohraničené využívanie produktu v zmysle predchádzajúceho odseku sa nevracia.  
 6. Ostatné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok vrátane ustanovení o možnostiach reklamácie a možnostiach odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho sa použijú obdobne. 

Článok VI.

Poučenie o možnosti odstúpenia a reklamácie

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu.  Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: info@jazykovymentoring.skV prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 3. Na on-line produkty zakúpené prostredníctvom internetového obchodu  www.jazykovymentoring.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.
 4. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ predmetom zmluvy je predaj knihy alebo kníh nedodávaných v ochrannom obale (vrátane knihy v elektronickej podobe) v zmysle §7 ods. 6 písm. j) zákona č. 102/2014 Z. z.. V takomto prípade sa vyššie uvedené ustanovenia tohto článku neuplatnia.
 5. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese predávajúceho info@jazykovymentoring.sk. Rovnaká adresa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej zmluve.
 6. Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti  potvrdenie prostredníctvom e-mailu.
 7. V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.
  2. Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu on-line produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu on-line produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.
 8. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

VII. 

Darčekové poukazy

 1. Spoločnosť Jazykový mentoring vystavuje darčekové poukazy, ktoré majú podobu ceniny.
 2. Darčekové poukazy majú rôznu nominálnu hodnotu, ktorá zodpovedá výške kúpnej ceny, za ktorú je možné darčekový poukaz obstarať a ktorá je zrejmá z objednávkového formulára, ako aj vizuálneho zobrazenia darčekového poukazu  (ďalej len ,,hodnota poukazu”).
 3. Darčekový poukaz je dodávaný v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu, pričom ku každému poukazu sa viaže jedinečný kód.  Darčekový poukaz sa považuje za doručený dňom doručenia e-mailu kupujúcemu s darčekovým poukazom s jedinečným kódom.
 4. Darčekový poukaz je možné uplatniť pri kúpe ľubovoľného produktu Jazykového mentoringu počas platnosti darčekového poukazu, pričom vzniká nárok na odrátanie hodnoty poukazu z kúpnej ceny za daný produkt. Darčekový poukaz je potrebné uplatniť pred uskutočnením objednávky zvoleného produktu prostredníctvom e-mailu na adrese info@jazykovymentoring.sk a uvedním jedinečného kódu, ktorý sa viaže k predmetnému darčekovému poukazu. Nárok na odrátanie hodnoty poukazu z kúpnej ceny sa viaže na darčekový poukaz a môže si ho uplatniť ktorákoľvek osoba, ktorá je držiteľom poukazu.  
 5. Kupujúci darčekového poukazu je oprávnený v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia darčekového poukazu aj bez udania dôvodu, pokiaľ nebol darčekový poukaz ešte uplatnený. 
 6. Darčekový poukaz, ktorý vykazuje vady je možné u predávajúceho reklamovať. 
 7. Na postup pri odstúpení od zmluvy a postup pri reklamácii darčekových poukazov sa vzťahujú ustanovenia článku VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok. 
 8. Darčekové poukazy majú obmedzenú platnosť. Darčekový poukaz je možné si uplatniť výlučne počas danej doby platnosti poukazu a po uplynutí tejto doby nárok na uplatnenie poukazu zaniká. 
 9. Osoba, ktorá pri kúpe produktu predávajúceho zaplatila časť sumy vo forme uplatnenia si darčekového poukazu je oprávnená využiť svoje zákonné právo a od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia zakúpeného produktu podľa ustanovenia článku VI. ods. 1 a nasl. týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom suma zaplatená za tovar darčekovým poukazom jej bude vrátená vo forme darčekového poukazu.
 10. V prípade straty, zničenia, znehodnotenia darčekového poukazu predávajúci nie je povinný zabezpečiť jeho náhradu.   
 11.  Darčekový poukaz je možné použiť len raz a nie je možné ho vrátiť, s výnimkou uplatnenia si zákonného práva na odstúpenie od zmluvy.
 12. Darčekový poukaz nie je vymeniteľný za peniaze. 
 13. Na jeden produkt je možné uplatniť aj viacero darčekových poukazov a darčekový poukaz je možné uplatniť aj na zľavnené produkty.

Článok VIII.

Dodanie

 1. Dodacia lehota pri on-line produktoch a vstupenkách na mentoringový.  seminár nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom alebo vstupenku na seminár. Deň doručenia prístupovov k online produktu e-mailom sa považuje za deň prevzatia produktu.
 2. V prípade produktov, ktorými sú kurzy s časovo ohraničeným trvaním, je dodacia lehota viazaná na stanovený začiatok kurzu.  
 3. V prípade zakúpenia balíčka produktov (kurzov) v zmysle článku II. ods. 3 týchto podmienok má kupujúci právo na dodanie kurzov v stanovenom balíčku za nasledujúcich podmienok: 
  1. Pokiaľ je balíček stanovený podľa počtu produktov, napr. balíček dvoch Akadémií samoukov, kupujúci má právo zúčastniť sa kurzu podľa stanoveného začiatku v ponuke balíčka a po ukončení prvej várky kurzu má právo pokračovať v kurze s najbližším termínom začiatku daného kurzu. 
  2. Pokiaľ je balíček stanovený na základe časového hľadiska, napr. kupujúci si kúpil balíček Akadémií samoukov počas 12 kalendárnych mesiacov, kupujúci má právo zúčastniť sa kurzu podľa stanoveného začiatku v ponuke balíčka a vždy po ukončení kurzu podľa jeho stanoveného programu, má právo zúčastniť sa ďalšieho kurzu s najbližším možným termínom začiatku kurzu až do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od začiatku prvého kurzu.  Kupujúci má právo zúčastniť sa kurzu, ak začiatok a aspoň polovica trvania kurzu spadá do 12 mesačného zakúpeného obdobia, v tomto prípade má kupujúci právo kurz dokončiť, aj keď časť kurzu spadá mimo zakúpeného obdobia. 
  3. Pri kúpe balíčka si kupujúci nemôže zvoliť iné termíny konania kurzov, ako sú stanovené podľa pravidla v odseku 3 písm. a) a b) tohto článku, ak nie je v ponuke konkrétneho balíčka uvedené inak alebo ak nie je individuálne dojednané inak.

       

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 2. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.
 3. Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 4. Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti dňa 13.6.2016 a posledná zmena bola urobená dňa 29.11.2022.