ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž o diár "Fitness diár 2019

Štatút súťaže „Súťaž o Fitness diár 2019“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži “Súťaž o Fitness diár 2019” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: Jazykový mentoring, s.r.o.

Sídlo:

Jána Švermu 1178/12

958 01 Partizánske

IČO: 50783092

DIČ: 2120468603

Spoločnosť Jazykový mentoring, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 34423/R.

2. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 1. 1. 2019 do losovania, ktoré sa uskutoční 4. 1. 2019.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), fanúšik Facebookovej stránky Jazykový mentoring, dostupnej na odkaze: https://www.facebook.com/jazykovymentoring/. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. 

Vylosovaný bude 1 výherca, ktorému poštou odošleme Fitness diár 2019, ktorý do súťaže venovala spoločnosť Fitshaker.

  Pravidlá Súťaže

4. Podmienky účasti v Súťaži:

  1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku 3.
  2. Účasťou v Súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
  3. Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania Súťaže podľa bodu 3. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v Súťaži

5. Výhry v Súťaži

Vylosovaní výhercovia v Súťaži vyhrávajú nepeňažnú výhru: Fitness diár 2019 od spoločnosti Fitshaker. 

Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

6. Oboznámenie o výhre

Meno výhercu zverejní Organizátor označením jeho FB mena v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do Súťaže. Taktiež ho bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín, inak si Organizátor vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

7. Spôsob odovzdania výhry

Za účelom odovzdania výhry sú výhercovia Súťaže povinní poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercov vyžiadať si od výhercov Súťaže súhlas so spracovaním ich údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, a poštovú adresu, na ktorú odošle výhru. Poskytnutie údajov výhercov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercov, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva výhercov na výhru. Údaje výhercov budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa ich poskytnutia. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľujú výhercovia Organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko v  zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.

8. Strata nároku na výhru

Výherca stráca nárok na výhru v prípade, že nesplní jednu z podmienok určených v Štatúte v článku 4. Taktiež, ak nebude reagovať v lehote 48 hodín na oznámenie o výhre, ako je uvedené v článku 7. Štatútu.

9. Záverečné ustanovenia

  1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  2. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
  3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

V Partizánskom, dňa 29. 12. 2018