ŠTATÚT SÚŤAŽE

„Štedré Vianoce”

Štatút šúťaže „Štedré Vianoce“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na súťaži „Štedré Vianoce” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: Jazykový mentoring, s.r.o.

Sídlo: 

Jána Švermu 1178/12

958 01 Partizánske

IČO: 50783092

DIČ: 2120468603

Spoločnosť Jazykový mentoring, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 34423/R.

II. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania prvého príspevku 01.12.2021 do ukončenia súťaže losovaním posledného výhercu, ktoré sa uskutoční 22.12.2021, 09:00.

III.   Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár, v ktorom odpovie na súťažnú otázku zverejnenú v súťažnom príspevku vo facebookovej skupine Jazykového mentoringu Učíme sa učiť sa jazyky v čase konania Súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do losovania.

Celkom budú vylosovaní 4 výhercovia.

IV. Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:

  1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku III.
  2. Účasťou v Súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
  3. Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania Súťaže podľa bodu II. uverejní súťažný komentár pod súťažný príspevok podľa tohto harmonogramu:
  • 1. kolo: od zverejnenia súťažnej úlohy 1.12.2021, do žrebovania 7.12.2021, 12:00
  • 2. kolo: od zverejnenia súťažnej úlohy 8.12.2021, do žrebovania 14.12.2021, 12:00
  • 3. kolo: od zverejnenia súťažnej úlohy 15.12.2021, do žrebovania 21.12.2021, 12:00

4. Každý účastník, ktorí sa počas trvania Súťaže zapojí svojím komentárom do všetkých troch kôl, bude zároveň zaradený do losovania o MEGA VÝHRU – rok učenia s Jazykovým mentoringom. Ak vynechá jedno kolo, môže si ho nahradiť špeciánym žolíkom v 3. kole – zverejnením fotografie, ako sa učí jazyk, v komentári pod príslušným príspevkom.

V. Výhry v Súťaži

Výherca v Súťaži vyhráva nepeňažnú výhru:

  • 1. kolo: 1x miesto v Akadémii samoukov Štandard so začiatkom v januári 2022
  • 2. kolo: 1x miesto v Akadémii samoukov Štandard so začiatkom v januári 2022
  • 3. kolo: 1x miesto v Akadémii samoukov Štandard so začiatkom v januári 2022
  • 1x MEGA VÝHRA – rok učenia s Jazykovým mentoringom

 

MEGA VÝHRA – rok učenia s Jazykovým mentoringom – obsahuje účasť vo všetkých interaktívnych kurzoch Akadémia samoukov Štandard a Cesta samouka so začiatkom v roku 2022, prípadne ďalších kurzov, ktoré Jazykový mentoring v tomto roku otvorí. V prípade prekrývania termínov kurzov si účastník môže vybrať, ktorého interaktívneho kurzu sa chce zúčastniť. Cena je neprenosná, nie je ju možné darovať inej osobe, a výherca môže kurzy absolvovať len počas roku 2022. Výhru nie je možné preniesť do ďalšieho roka.

Výhry, interaktívne kurzy a videokurzy, do Súťaže venovala spoločnosť Jazykový mentoring s.r.o.

Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú obdrží výherca, predstavuje výhru pred zdanením.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené. Hodnota výhry v 1., 2. a 3. kole podľa článku V. predstavuje sumu 497 eur. Hodnota MEGA VÝHRY bude vyčíslená na začiatku roka 2023 ako súčet hodnoty všetkých kurzov, ktoré budú výhercovi tejto ceny v roku 2022 v rámci tejto výhry dodané. Jazykový mentoring túto sumu uvedie výhercovi uvedie na požiadanie. 

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

VI. Oboznámenie o výhre

Mená výhercov zverejní Organizátor označením ich facebookových mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do Súťaže. Meno výhercu MEGA VÝHRY – rok učenia s Jazykovým mentoringom – bude zverejnené v samostatnom príspevku.

Výherca má 48 hodín od zverejnenia jeho mena na to, aby kontaktoval Jazykový mentoring správou a oznámil svoje kontaktné údaje potrebné pre odovzdanie výhry. Ak výherca na správu v stanovenej lehote nezareaguje, výhra prepadá bez náhrady.

VII. Spôsob odovzdania výhry

Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné k odovzdaniu výhry.  Poskytnutie údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva výhercu na výhru. Údaje výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa ich poskytnutia. Ďalšie inrormácie o spracovaní osobných údajov výhercu môžete nájsť na tomto odkaze:  https://jazykovymentoring.sk/ochrana-udajov/.

Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko v  zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.

VIII. Strata nároku na výhru

Výherca stráca nárok na výhru v prípade, že nesplní jednu z podmienok určených v Štatúte v článku IV. Taktiež, ak nebude reagovať v lehote 48 hodín na oznámenie o výhre, ako je uvedené v článku VI. Štatútu.

IX. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

V Partizánskom, dňa 30.11.2021