ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Najakčnejší člen mesiaca”

Štatút súťaže „Najakčnejší člen mesiaca“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži “Najakčnejší člen mesiaca” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: Jazykový mentoring, s.r.o.

Sídlo:

Jána Švermu 1178/12

958 01 Partizánske

IČO: 50783092

DIČ: 2120468603

Spoločnosť Jazykový mentoring, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 34423/R.

II. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 04.03.2022 do 31.03.2022.

III.   Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá dosiahne podľa štatistík najvyššiu interakciu v podobe príspevkov a komentárov vo facebookovej skupine Učíme sa učiť sa jazyky https://www.facebook.com/groups/115702202318672 v čase konania Súťaže.

IV. Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:

  1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku III.
  2. Účasťou v Súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
  3. Do súťaže o cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania Súťaže podľa bodu II. bude aktívna vo forme pridávania postov a komentovania postov zverejnených v skupine.

V. Výhry v Súťaži

Výherca v Súťaži vyhráva nepeňažnú výhru: knihu podľa vlastného výberu z ponúknutých možností v poste o vyhlásení Súťaže, ktorú  do Súťaže venovala spoločnosť Jazykový mentoring s.r.o.

Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú obdrží výherca, predstavuje výhru pred zdanením.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené.  Presná hodnota výhry bude závisieť od výberu výhercu z ponúknutých knižných výhier a presnú hodnotu Organizátor oznámi výhercovi na požiadanie.   

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

VI. Oboznámenie o výhre

Meno výhercu zverejní Organizátor označením jeho FB mena v komentári pod príspevkom o vyhlásení Súťaže. Výherca je povinný reagovať v lehote 48 hodín napísaním súkromnej správy facebookovej stránke Jazykový mentoring, inak si Organizátor vyhradzuje právo postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

VII. Spôsob odovzdania výhry

Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu údaje v rozsahu meno, priezvisko, poštovú adresu, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné k odovzdaniu výhry.  Poskytnutie údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva výhercu na výhru. Údaje výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa ich poskytnutia. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov výhercu môžete nájsť na tomto odkaze: https://jazykovymentoring.sk/ochrana-udajov/.

Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.

VIII. Strata nároku na výhru

Výherca stráca nárok na výhru v prípade, že nesplní jednu z podmienok určených v Štatúte v článku IV. Taktiež, ak nebude reagovať v lehote 48 hodín na oznámenie o výhre, ako je uvedené v článku VI. Štatútu.

IX. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

V Partizánskom, dňa 02.03.2022